Υπήρχε νοσοκομείο στο νησί. Το πρώτο νοσοκομείο ήταν αυτό που είναι δίπλα εις στις φυλακές, που τώρα δίπλα εκεί είναι το γυμνάσιο […] το 3ο και το 4ο. Αυτό ήταν ένα κτίριο το οποίο ήταν νοσοκομείο, το γνώρισα, με πήρανε παιδί εκεί άρρωστη και είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε πολλούς αρρώστους, είχε πολύ προσωπικό, είχε πολλούς γιατρούς… γιατί όλο το νησί πήγαινε εκεί και τότε είχε και πολύ καλή ιατρική, είχε πολλούς γιατρούς, κάνανε και εγχειρίσεις. Μετά από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που ήτανε πριν απ’ την Πλατυτέρα.